Версія для друку
Понеділок, 04 квітня 2011 15:11

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 336.1

О. В. Абакуменко, к.е.н., доцент

П. О. Лук’яшко, викладач

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ РИНКУ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

У статті на основі аналізу історико-політичних умов становлення фінансового посередництва в Україні та статистичної інформації доводиться, що однією з основних проблем у розвитку фінансового ринку був і залишається низький рівень економічної грамотності населення. Його підвищення є першочерговим завданням у забезпеченні рівномірності розвитку різних типів фінансового посередництва.

Ключові слова: ринок фінансових послуг України, банківська система України, стабільність фінансового ринку.

 

 

Постановка проблеми. Ринок фінансових послуг держави як складна економічна система формується під впливом різноманітних чинників, які визначають можливості та тенденції його розвитку. Становлення української фінансової системи на ринкових принципах розпочалося із розпадом Радянського союзу та здобуттям Україною незалежності. У 1991-1992 роках відбувся стрімкий перехід від використання планово-адміністративних засобів регулювання економіки до принципів вільної ринкової економіки. Основним визначальним фактором даного процесу була відсутність досвіду ведення господарської діяльності і державного управління економічними відносинами на ринкових принципах.

Аналіз досліджень та публікацій. Значна кількість аналітичних досліджень, зокрема Теліженко О., Шапран В., присвячені вивченню існуючої структури ринку фінансових послуг України та тенденцій його розвитку. Дослідженнями тенденцій розвитку окремих сегментів фінансового ринку займалися Ковтонюк К., Любкіна О., Савчук Н., Шевченко-Марсель В. Проблематиці розвитку фінансового ринку України присвячено дослідження Міжнародної експертної групи CASE Україна та Аналітично-дорадчого центру Блакитної Стрічки, UNDP Україна. Названі дослідження є лише частиною пласту робіт присвячених даній тематиці.

Недосліджені частини загальної проблеми. Основною особливістю досліджень тенденцій розвитку фінансового посередництва в Україні є певна їх абстрактність із філософсько-світоглядних позицій, адже виявлені економічні тенденції та процеси в зазначених дослідженнях пояснюються економічними ж причинами, супроводжуються абстрагуванням від історико-політичних аспектів буття. У той же час історичні передумови та політичні особливості є найголовнішими детермінантами подальшого розвитку економіки, в тому числі і фінансового ринку. З урахуванням вищезазначеного причинно-наслідкові зв’язки, виявлені в наукових роботах, мають більш симптоматичний, аніж концептуальний характер.

Мета дослідження. Метою даного дослідження є визначення основних детермінант розвитку фінансового ринку України саме з урахуванням історико-політичних передумов.

Виклад основного матеріалу. До моменту отримання Україною незалежності останнім історичним етапом розвитку її економіки на ринкових засадах була Нова економічна політика (НЕП). З часів згортання НЕП на початку 30-х років ХХ-го століття економіка України функціонувала в умовах адміністративно-командної системи. Відповідно, за період тривалістю близько 60-ти років було повністю втрачено практичний досвід застосування ринкових механізмів господарювання. Тобто формування практично всіх сегментів економічної системи України відбувалося на основі механізмів, що існували в радянські часи та одночасно могли бути застосовані в ринкових умовах. У процесі становлення ринку фінансових послуг таким механізмом стала банківська система. Пострадянські економісти мали достатній практичний досвід лише у питаннях банківського типу фінансового посередництва. Фондовий ринок в Україні на початку дев’яностих років знаходився в зародковому стані з причини необізнаності з принципами його функціонування більшості потенційних споживачів його послуг. Небанківське фінансове посередництво не виходило за межі надання страхових послуг, непопулярних на той час з причини сумнівної якості та скрутного фінансового стану потенційних страхувальників.

Звернутися до повного тексту статті в форматі PDF

Читати 9190 разів